keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Gastrointestinal stromal tumor

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/27930532/a-lower-dosage-of-imatinib-in-patients-with-gastrointestinal-stromal-tumors-with-toxicity-of-the-treatment
#1
Yuan Yin, Jin Xiang, Sumin Tang, Jiaju Chen, Qin Yu, Bo Zhang
This study investigated the efficiency and safety of imatinib in the lower dose (300 mg/d) in patients with gastrointestinal stromal tumor (GIST) who cannot tolerate imatinib in the standard dose (400 mg/d).Steady-state imatinib trough concentration (Cmin) values in 18 patients with GIST who were taking 300 mg/d or 400 mg/d imatinib were measured. The clinical features, toxicity data, and follow-up data were collected.Around 18 patients with GIST were investigated in which 9 patients received 300 mg/d imatinib...
December 2016: Medicine (Baltimore)
https://www.readbyqxmd.com/read/27928806/-molecular-mechanism-of-gastrointestinal-stromal-tumors-and-progress-in-drug-research
#2
Jian Li
The functional mutation of c-kit and platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) which encode proto-oncogene receptor tyrosine kinase are the crucial pathogeneses of gastrointestinal stromal tumors(GISTs). 80%-85% c-kit gene mutation including exon 11,exon 9,exon 13,exon 17 and 5%-10% PDGFRA gene mutation such as exon 18, exon 12 are examined in GISTs. Neither of c-kit or PDGFRA gene mutation are called wide type GISTs. The pathogeneses of wild type GISTs are not clear. The deficiency of succinate dehydrogenase B(SDHB)-related insulin-like growth factor 1(IGF-1R) activation, BRAF gene mutation and neurofibromatosis type 1 may be related to progression of wild type GISTs...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928804/-treatment-and-prognosis-of-108-patients-with-high-risk-gastrointestinal-stromal-tumor
#3
Cheng Lei, Lin Liu, Qisan Wang, Haijiang Wang
OBJECTIVE: To investigate the treatment methods and prognostic factors of high-risk gastrointestinal stromal tumor (GIST). METHODS: Clinicopathological date and follow-up data of 108 patients with high-risk GIST from January 2002 to February 2016 treated at our department were retrospectively reviewed. The patients were divided into two groups according to whether they received adjuvant therapy after surgery. A group of patients received imatinib adjuvant therapy(adjuvant therapy group, 69 cases)...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928803/-efficacy-analysis-of-laparoscopic-curve-resection-for-gastric-gastrointestinal-stromal-tumor
#4
Minzhe Li, Jian Shen, Yanfu Du, Dehong Xie, Hao Qu, Yudong Zhang
OBJECTIVE: To evaluate the feasibility and safety of curved cutter stapler in laparoscopic curve resection for gastric gastrointestinal stromal tumor(GIST). METHODS: A retrospective clinical study was carried out with the clinical data of 19 cases of gastric GIST, who received laparoscopic curve resection with the curved cutter stapler during the period between January 2015 and December 2015 in Department of General Surgery, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928802/-clinical-characteristics-and-prognosis-analysis-of-119-cases-with-giant-gastrointestinal-stromal-tumor
#5
Peng Zhang, Xiangyu Zeng, Jinbo Gao, Weizhen Liu, Xiaoming Shuai, Ke Liu, Xinghua Liu, Ming Cai, Kailin Cai, Guobin Wang, Kaixiong Tao
OBJECTIVE: To investigate the clinical characteristics, diagnosis and treatment as well as prognostic factors of the giant gastrointestinal stromal tumor (GIST). METHODS: Clinical data of 235 patients with high risk GIST treated in the Union Hospital, Tongi Medical College, Huazhong University of Science and Technology between January 2005 and July 2015 were retrospectively analyzed. Patients were divided into giant GIST group (diameter equal to or larger than 10 cm, 119 cases) and high risk group (diameter less than 10 cm, 116 cases) according to tumor size...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928801/-efficacy-observation-on-imatinib-reintroduction-in-gastrointestinal-stromal-tumor-with-high-recurrence-risk-after-imatinib-adjuvant-therapy-failure
#6
Zhi Dong, Jing Gao, Jifang Gong, Jie Li, Yan Li, Xicheng Wang, Yanyan Li, Lin Shen, Jian Li
OBJECTIVE: To evaluate the feasibility of imatinib reintroduction in gastrointestinal stromal tumor(GIST) with high recurrence risk after imatinib adjuvant therapy failure. METHODS: Clinical and follow-up data of 24 recurrent GIST patients with high recurrence risk receiving imatinib standard dose reintroduction(400 mg/d or 600 mg/d) after stopping imatinib adjuvant treatment more than 3 months in Department of GI Oncology of Peking University Cancer Hospital from August 2005 to January 2016 were retrospectively analyzed...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928800/-efficacy-analysis-of-targeted-therapy-combined-with-surgery-in-the-treatment-of-recurrent-and-metastatic-gastrointestinal-stromal-tumor
#7
Xiaodong Gao, Anwei Xue, Yong Fang, Ping Shu, He Li, Jiaqian Ling, Li Wang, Yingyong Hou, Kuntang Shen, Jing Qin, Yihong Sun, Xinyu Qin
OBJECTIVE: To investigate the efficacy of targeted therapy combined with surgery in the treatment of recurrent and metastatic gastrointestinal stromal tumor(GIST). METHODS: Clinicopathological and followed-up data of 318 patients with recurrent and metastatic GIST admitted in Zhongshan Hospital between January 2000 and December 2015 were analyzed retrospectively. According to different treatment methods, the patients were divided into four groups: surgery group (operation alone, 44 cases), target therapy group (imatinib alone, 108 cases), target therapy combined with surgery group (imatinib plus operation, 139 cases), other therapy group (chemotherapy, Chinese medicine and others, 27 cases)...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928799/-impact-of-laparoscopic-surgery-on-efficacy-in-the-treatment-of-gastrointestinal-stromal-tumors-in-different-anatomical-locations
#8
Qingfeng Chen, Jianxian Lin, Chaohui Zheng, Ping Li, Jianwei Xie, Jiabin Wang, Jun Lu, Qiyue Chen, Mi Lin, Longlong Cao, Changming Huang
OBJECTIVE: To investigate the efficacy of laparoscopic surgery in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in different anatomical locations. METHODS: Clinical data of 133 patients with primary gastric GIST undergoing laparoscopic resection at our department from January 2006 to December 2014 were retrospectively analyzed. These patients were divided into favorable site group (F group, 90 cases), including gastric fundus, anterior wall and greater curvature of gastric body, and unfavorable site group (UF group, 43 cases),including gastroesophageal junction, posterior wall and lesser curvature of gastric body,antrum and pylorus, according to the 2014 version National Comprehensive Cancer Network Clinical Guidelines...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928798/-a-chinese-multi-center-study-on-the-significance-of-monitoring-imatinib-plasma-concentration-in-patients-with-gastrointestinal-stromal-tumor-before-and-after-administration
#9
Hao Xu, Lilin Ma, Wei Xu, Wenxian Guan, Baolin Wang, Guoli Li, Yongchang Miao, Leping Li, Huanqiu Chen, Jiren Yu, Yongqing Wang, Luning Sun, Li Yang, Diancai Zhang, Fengyuan Li, Xiaofei Zhi, Jiwei Wang, Jianghao Xu, Zekuan Xu
OBJECTIVE: To investigate the factors which may influence the imatinib plasma concentration in Chinese patients with gastrointestinal stromal tumor(GIST), and to illuminate the significance of monitoring imatinib plasma concentration in adjuvant therapy for patients with GIST. METHODS: A cross-sectional study with 60 GIST patients who accepted the imatinib therapy after surgery was conducted. They were respectively administrated in 10 domestic hospitals from December 2014 to April 2016, including The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University(n=28), The Affiliated Hospital of Nantong University(n=9), The Affiliated Hospital of Xuzhou Medical College(n=6), Nanjing Drum Tower Hospital(n=5), The Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University (n=2), Jingling Hospital (n=2), The Second People's Hospital of Lianyungang(n=2), Shandong Provincial Hospital(n=2), Jiangsu Province Tumor Hospital(n=2), and The First Affiliated Hospital of Zhejiang University(n=2)...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928797/-changes-of-diagnosis-and-treatment-for-gastrointestinal-stromal-tumors-during-a-18-year-period-in-four-medical-centers-of-china
#10
Haibo Qiu, Peng Zhang, Xingyu Feng, Tao Chen, Xiaowei Sun, Jiang Yu, Zhijing Chen, Yong Li, Kaixiong Tao, Guoxin Li, Zhiwei Zhou
OBJECTIVE: To elucidate the historic and current diagnosis and treatment status of gastrointestinal stromal tumor (GIST) in the Chinese population based on four high volume databases. METHODS: Clinicopathological data of GIST patients with follow-up information between January 1998 and December 2015 from Sun Yat-sen University Cancer Center, Union Hospital of Huazhong University of Science and Technology, Southern Medical University Nanfang Hospital and Guangdong General Hospital were retrospectively analyzed...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928796/-current-status-of-surgical-treatment-of-gastric-gastrointestinal-tumors-a-national-multi-center-retrospective-study
#11
Xingyu Feng, Renjie Li, Peng Zhang, Tao Chen, Haibo Qiu, Yongjian Zhou, Chunyan Du, Xiaonan Yin, Fang Pan, Guoliang Zheng, Xiaowei Sun, Jiang Yu, Zhijing Chen, Yan Zhao, Xiufeng Liu, Jian Li, Bo Zhang, Ye Zhou, Changming Huang, Zhiwei Zhou, Guoxin Li, Kaixiong Tao, Yong Li
OBJECTIVE: To retrospectively analyze the clinicopathology of patients with gastric gastrointestinal stromal tumor(gGIST) who underwent radical excision within 18 years in 10 domestic medical centers in order to understand the status of domestic surgical treatment of gGIST. METHODS: Clinicopathological data of gGIST patients undergoing radical excision in 10 medical centers from January 1998 to January 2016 were collected, and their operational conditions, postoperative adjuvant therapy, gene detection and survival were analyzed retrospectively...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928790/-preliminary-understanding-of-gastrointestinal-stromal-tumor-with-the-highest-risk
#12
Chaoyong Shen, Bo Zhang
Nowadays, surgery still remains the mainstay treatment for gastrointestinal stromal tumor (GIST). Nevertheless, some GIST patients have also experienced tumor recurrence/metastasis even with R0 resection. Meanwhile, the prognosis of GIST has been dramatically improved after targeted drug imatinib used in clinical practice for GIST, but tumor recurrence/metastasis still occurred in some patients with high-risk when adjuvant treatment course ended, as such, the 2008 modified NIH criterion, which is used to guide the adjuvant treatment of GIST, still has shortcomings...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27928787/-lancet-in-the-era-of-targeted-drug-therapy-the-role-of-surgery-in-the-management-of-advanced-gastrointestinal-stromal-tumor
#13
Hui Cao, Ming Wang
Gastrointestinal stromal tumor(GIST) is the most common mesenchymal tumor in the gastrointestinal tract. Due to the occult onset, GIST may present as local advanced or with metastatic disease at diagnosis. Imatinib mesylate (IM) has effectively improved the prognosis of GIST patients and has been established as principle therapy in metastatic GIST. The role of IM as an adjunction to surgery in the management of high-risk and local advanced GIST is also highly regarded. The role of surgery in metastatic or recurrent GIST is still a controversial clinic problem...
November 25, 2016: Zhonghua Wei Chang Wai Ke za Zhi, Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery
https://www.readbyqxmd.com/read/27924391/our-experience-with-laparoscopic-partial-gastrectomy-by-the-lift-and-cut-method-for-gastric-gastrointestinal-stromal-tumor-with-maximal-preservation-of-the-remnant-stomach
#14
Shintaro Okumura, Seiichiro Kanaya, Hisahiro Hosogi, Takeshi Ito, Susumu Miura, Toshihiro Okada, Norihiro Shimoike, Shin Akagawa, Hironori Kawada, Akira Arimoto
BACKGROUND: Wedge resection is the most commonly used method in laparoscopic partial gastrectomy for gastric gastrointestinal stromal tumor (GIST). However, this method can involve inadvertent resection of additional gastric tissue and cause gastric deformation. To minimize the volume of resected gastric tissue, we have developed a laparoscopic partial gastrectomy with seromyotomy which we call the 'lift-and-cut method' for gastric GIST. Here, we report a case series of this surgery. METHOD: First, the seromuscular layer around the tumor is cut...
December 6, 2016: Surgical Endoscopy
https://www.readbyqxmd.com/read/27923727/novel-technique-of-submucosal-tunneling-endoscopic-resection-ster-for-en-bloc-removal-of-large-esophageal-gastrointestinal-stromal-tumor-gist
#15
Nikhil A Kumta, Monica Saumoy, Amy Tyberg, Michel Kahaleh
No abstract text is available yet for this article.
December 3, 2016: Gastroenterology
https://www.readbyqxmd.com/read/27921054/a-rare-case-of-sunitinib-induced-exfoliative-esophagitis
#16
Swapna Gayam, Ashwini Anumandla
Sunitinib is a chemotherapeutic agent that has been approved for renal cell carcinoma and gastrointestinal stromal tumors resistant to imatinib. It is usually well tolerated and severe gastrointestinal side effects are rare. There are very few reports of sunitinib causing severe esophagitis, and only one of them was previously reported as exfoliative esophagitis. We describe a case of severe sunitinib-induced exfoliative esophagitis that resulted in overt gastrointestinal bleed.
August 2016: ACG Case Reports Journal
https://www.readbyqxmd.com/read/27920660/neurofibroma-of-the-colon-a-diagnostic-mimicker-of-gastrointestinal-stromal-tumor
#17
Soomin Ahn, Choon Sik Chung, Kyoung-Mee Kim
Gastrointestinal neurofibroma usually develops as diffuse gastrointestinal involvement in neurofibromatosis type 1 patients. Only 4 cases of sporadic colonic neurofibroma in a patient without neurofibromatosis type 1 have been reported in the English literature. A 26-year-old female patient underwent colonoscopy, and a 4-cm-sized polypoid mass was identified in the sigmoid colon. Wedge resection of the mass showed a yellowish, hard submucosal tumor. Microscopically, the tumor was composed of wavy spindle cells, fibroblasts, and strands of collagen; the stroma showed scattered myxoid areas...
September 2016: Case Reports in Gastroenterology
https://www.readbyqxmd.com/read/27920659/obscure-gastrointestinal-bleeding-due-to-a-small-intestinal-gastrointestinal-stromal-tumor-in-a-young-adult
#18
Mami Yamamoto, Kentaroh Yamamoto, Hirotaka Taketomi, Fumio Yamamoto, Hiroshi Yamamoto
The source of most cases of gastrointestinal bleeding is the upper gastrointestinal tract. Since bleeding from the small intestine is very rare and difficult to diagnose, time is required to identify the source. Among small intestine bleeds, vascular abnormalities account for 70-80%, followed by small intestine tumors that account for 5-10%. The reported peak age of the onset of small intestinal tumors is about 50 years. Furthermore, rare small bowel tumors account for only 1-2% of all gastrointestinal tumors...
September 2016: Case Reports in Gastroenterology
https://www.readbyqxmd.com/read/27920639/a-giant-gastrointestinal-stromal-tumor-of-the-stomach-with-extramural-growth
#19
Ryosuke Miyazaki, Seiji Arihiro, Eri Hayashi, Takuya Kitahara, Sayumi Oki, Syunsuke Kamba, Daisuke Ide, Nobuhiko Komoike, Kenichi Satoh, Tomohiro Kato, Masayuki Saruta, Hisao Tajiri, Hiroaki Aoki, Nobuo Omura, Norio Mitsumori, Takehiro Mitsuishi, Haruka Yanagisawa, Hiroyuki Takahashi
A 76-year-old man presented to our hospital with abdominal distention and loss of appetite. The 10% of weight lost relative to this patient in 1 month. Abdominal computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a giant mass, with a major axis of 23 cm, containing solid components, not involving the upper abdominal organs. Esophagogastroduodenoscopy showed extramural compression from the middle gastric body to the antrum, as well as a normal mucosal surface. These findings were suggestive of a gastrointestinal stromal tumor attached to the anterior wall of the stomach without metastasis or invasion...
May 2016: Case Reports in Gastroenterology
https://www.readbyqxmd.com/read/27920003/clinical-significance-of-the-glasgow-prognostic-score-in-patients-with-gastrointestinal-stromal-tumors
#20
Takaaki Arigami, Yoshikazu Uenosono, Sumiya Ishigami, Shigehiro Yanagita, Keishi Okubo, Yasuto Uchikado, Yoshiaki Kita, Shinichiro Mori, Hiroshi Kurahara, Kosei Maemura, Shoji Natsugoe
AIM: To assess the clinical utility of the Glasgow prognostic score (GPS) as a blood predictor of postoperative recurrence in patients with gastric gastrointestinal stromal tumors (GISTs). PATIENTS AND METHODS: Twenty-nine patients with gastric GISTs undergoing gastrectomy were retrospectively reviewed. Patients were classified based on GPS criteria as follows: GPS of 2: elevated C-reactive protein (>1.0 mg/dl) and hypoalbuminemia (<3.5 g/dl), GPS of 1: one of these hematological abnormalities, and GPS of 0: neither elevated CRP nor hypoalbuminemia...
December 2016: Anticancer Research
keyword
keyword
17582
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"