journal
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Protein & Cell

journal
https://www.readbyqxmd.com/read/30159643/correction-to-glycosylation-of-dentin-matrix-protein-1-is-a-novel-key-element-for-astrocyte-maturation-and-bbb-integrity
#1
Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun
In the original publication, the label of Fig. 2C should be read as "GFAP/lectin/DAPI" not "DMP1/GFAP/lectin/DAPI".
August 29, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30132195/extended-pluripotent-stem-cells-facilitate-mouse-model-generation
#2
Guanghai Xiang, Haoyi Wang
No abstract text is available yet for this article.
August 21, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30128894/dgcr8-deletion-in-the-primitive-heart-uncovered-novel-microrna-regulating-the-balance-of-cardiac-vascular-gene-program
#3
Xi Chen, Lin Wang, Rujin Huang, Hui Qiu, Peizhe Wang, Daren Wu, Yonglin Zhu, Jia Ming, Yangming Wang, Jianbin Wang, Jie Na
Primitive mammalian heart transforms from a single tube to a four-chambered muscular organ during a short developmental window. We found that knocking out global microRNA by deleting Dgcr8 microprocessor in Mesp1 cardiovascular progenitor cells lead to the formation of extremely dilated and enlarged heart due to defective cardiomyocyte (CM) differentiation. Transcriptome analysis revealed unusual upregulation of vascular gene expression in Dgcr8 cKO hearts. Single cell RNA sequencing study further confirmed the increase of angiogenesis genes in single Dgcr8 cKO CM...
August 20, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30097801/correction-to-efficient-derivation-of-extended-pluripotent-stem-cells-from-nod-scid-il2rg-mice
#4
Yaqin Du, Ting Wang, Jun Xu, Chaoran Zhao, Haibo Li, Yao Fu, Yaxing Xu, Liangfu Xie, Jingru Zhao, Weifeng Yang, Ming Yin, Jinhua Wen, Hongkui Deng
In the original publication Fig. 1D and supplementary material is incorrect. The correct figure and supplementary material is provided in this correction.
August 10, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30069858/chemical-screen-identifies-a-geroprotective-role-of-quercetin-in-premature-aging
#5
Lingling Geng, Zunpeng Liu, Weiqi Zhang, Wei Li, Zeming Wu, Wei Wang, Ruotong Ren, Yao Su, Peichang Wang, Liang Sun, Zhenyu Ju, Piu Chan, Moshi Song, Jing Qu, Guang-Hui Liu
Aging increases the risk of various diseases. The main goal of aging research is to find therapies that attenuate aging and alleviate aging-related diseases. In this study, we screened a natural product library for geroprotective compounds using Werner syndrome (WS) human mesenchymal stem cells (hMSCs), a premature aging model that we recently established. Ten candidate compounds were identified and quercetin was investigated in detail due to its leading effects. Mechanistic studies revealed that quercetin alleviated senescence via the enhancement of cell proliferation and restoration of heterochromatin architecture in WS hMSCs...
August 1, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30043357/correction-to-prof-huan-yong-chen-a-leading-botanist-and-taxonomist-one-of-the-pioneers-and-founders-of-modern-plant-taxonomy-in-china
#6
Rui-Lan Huang
In the original publication, there are some incorrect information.
July 24, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30022293/-in-front-of-patients-i-will-always-be-a-pupil-dr-xiaoqian-zhang-the-founder-of-the-modern-chinese-gastroenterology
#7
Lu Wang, Xudong Liu, Wenli Duan, Shu-Yang Zhang
No abstract text is available yet for this article.
July 18, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29995226/a-tribute-to-my-supervisor-professor-zhengyi-wu
#8
Zhekun Zhou
No abstract text is available yet for this article.
July 11, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29980933/tmem43-s358l-mutation-enhances-nf-%C3%AE%C2%BAb-tgf%C3%AE-signal-cascade-in-arrhythmogenic-right-ventricular-dysplasia-cardiomyopathy
#9
Guoxing Zheng, Changying Jiang, Yulin Li, Dandan Yang, Youcai Ma, Bing Zhang, Xuan Li, Pei Zhang, Xiaoyu Hu, Xueqiang Zhao, Jie Du, Xin Lin
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy (ARVD/C) is a genetic cardiac muscle disease that accounts for approximately 30% sudden cardiac death in young adults. The Ser358Leu mutation of transmembrane protein 43 (TMEM43) was commonly identified in the patients of highly lethal and fully penetrant ARVD subtype, ARVD5. Here, we generated TMEM43 S358L mouse to explore the underlying mechanism. This mouse strain showed the classic pathologies of ARVD patients, including structural abnormalities and cardiac fibrofatty...
July 6, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29980932/mini-biography-for-mr-xitao-cai-the-pioneer-botanist-of-the-plant-kingdom
#10
Gaibian Wang, Quanxing Zhang, Yongping Yang
No abstract text is available yet for this article.
July 6, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29968158/crispr-cas9-mediated-gene-knockout-reveals-a-guardian-role-of-nf-%C3%AE%C2%BAb-rela-in-maintaining-the-homeostasis-of-human-vascular-cells
#11
Ping Wang, Zunpeng Liu, Xiaoqian Zhang, Jingyi Li, Liang Sun, Zhenyu Ju, Jian Li, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu
Vascular cell functionality is critical to blood vessel homeostasis. Constitutive NF-κB activation in vascular cells results in chronic vascular inflammation, leading to various cardiovascular diseases. However, how NF-κB regulates human blood vessel homeostasis remains largely elusive. Here, using CRISPR/Cas9-mediated gene editing, we generated RelA knockout human embryonic stem cells (hESCs) and differentiated them into various vascular cell derivatives to study how NF-κB modulates human vascular cells under basal and inflammatory conditions...
July 2, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29956125/unbiased-transcriptomic-analyses-reveal-distinct-effects-of-immune-deficiency-in-cns-function-with-and-without-injury
#12
Dandan Luo, Weihong Ge, Xiao Hu, Chen Li, Chia-Ming Lee, Liqiang Zhou, Zhourui Wu, Juehua Yu, Sheng Lin, Jing Yu, Wei Xu, Lei Chen, Chong Zhang, Kun Jiang, Xingfei Zhu, Haotian Li, Xinpei Gao, Yanan Geng, Bo Jing, Zhen Wang, Changhong Zheng, Rongrong Zhu, Qiao Yan, Quan Lin, Keqiang Ye, Yi E Sun, Liming Cheng
The mammalian central nervous system (CNS) is considered an immune privileged system as it is separated from the periphery by the blood brain barrier (BBB). Yet, immune functions have been postulated to heavily influence the functional state of the CNS, especially after injury or during neurodegeneration. There is controversy regarding whether adaptive immune responses are beneficial or detrimental to CNS injury repair. In this study, we utilized immunocompromised SCID mice and subjected them to spinal cord injury (SCI)...
June 28, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29951792/correction-to-the-key-role-of-cyc2-during-meiosis-in-tetrahymena-thermophila
#13
Qianlan Xu, Ruoyu Wang, A R Ghanam, Guanxiong Yan, Wei Miao, Xiaoyuan Song
In the original publication, the funding information was incorrectly published. The correct funding information is provided in this correction. This work is supported by grants from the Projects of International Cooperation and Exchanges Ministry of Science and Technology of China (2013DFG32390) and the National Natural Science Foundation of China (31472059) to X.S. X.S is a recipient of the Young Thousand Talents program (KJ2070000026).
June 27, 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30066233/adenine-base-editing-to-mimic-or-correct-disease-mutations-in-rodents
#14
Ruotong Ren, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu
No abstract text is available yet for this article.
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30066232/increasing-targeting-scope-of-adenosine-base-editors-in-mouse-and-rat-embryos-through-fusion-of-tada-deaminase-with-cas9-variants
#15
LETTER
Lei Yang, Xiaohui Zhang, Liren Wang, Shuming Yin, Biyun Zhu, Ling Xie, Qiuhui Duan, Huiqiong Hu, Rui Zheng, Yu Wei, Liangyue Peng, Honghui Han, Jiqin Zhang, Wenjuan Qiu, Hongquan Geng, Stefan Siwko, Xueli Zhang, Mingyao Liu, Dali Li
No abstract text is available yet for this article.
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/30066231/effective-and-precise-adenine-base-editing-in-mouse-zygotes
#16
LETTER
Puping Liang, Hongwei Sun, Xiya Zhang, Xiaowei Xie, Jinran Zhang, Yaofu Bai, Xueling Ouyang, Shengyao Zhi, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Dan Liu, Junjiu Huang, Zhou Songyang
No abstract text is available yet for this article.
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29441489/pirh2-mediates-the-sensitivity-of-myeloma-cells-to-bortezomib-via-canonical-nf-%C3%AE%C2%BAb-signaling-pathway
#17
Li Yang, Jing Chen, Xiaoyan Han, Enfan Zhang, Xi Huang, Xing Guo, Qingxiao Chen, Wenjun Wu, Gaofeng Zheng, Donghua He, Yi Zhao, Yang Yang, Jingsong He, Zhen Cai
Clinical success of the proteasome inhibitor established bortezomib as one of the most effective drugs in treatment of multiple myeloma (MM). While survival benefit of bortezomib generated new treatment strategies, the primary and secondary resistance of MM cells to bortezomib remains a clinical concern. This study aimed to highlight the role of p53-induced RING-H2 (Pirh2) in the acquisition of bortezomib resistance in MM and to clarify the function and mechanism of action of Pirh2 in MM cell growth and resistance, thereby providing the basis for new therapeutic targets for MM...
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29427062/identification-of-new-type-i-interferon-stimulated-genes-and-investigation-of-their-involvement-in-ifn-%C3%AE-activation
#18
Xiaolin Zhang, Wei Yang, Xinlu Wang, Xuyuan Zhang, Huabin Tian, Hongyu Deng, Liguo Zhang, Guangxia Gao
Virus infection induces the production of type I interferons (IFNs). IFNs bind to their heterodimeric receptors to initiate downstream cascade of signaling, leading to the up-regulation of interferon-stimulated genes (ISGs). ISGs play very important roles in innate immunity through a variety of mechanisms. Although hundreds of ISGs have been identified, it is commonly recognized that more ISGs await to be discovered. The aim of this study was to identify new ISGs and to probe their roles in regulating virus-induced type I IFN production...
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/29080116/the-role-of-ubiquitination-and-deubiquitination-in-the-regulation-of-cell-junctions
#19
REVIEW
Junting Cai, Miranda K Culley, Yutong Zhao, Jing Zhao
Maintenance of cell junctions plays a crucial role in the regulation of cellular functions including cell proliferation, permeability, and cell death. Disruption of cell junctions is implicated in a variety of human disorders, such as inflammatory diseases and cancers. Understanding molecular regulation of cell junctions is important for development of therapeutic strategies for intervention of human diseases. Ubiquitination is an important type of post-translational modification that primarily regulates endogenous protein stability, receptor internalization, enzyme activity, and protein-protein interactions...
September 2018: Protein & Cell
https://www.readbyqxmd.com/read/28875452/long-non-coding-rna-tagging-and-expression-manipulation-via-crispr-cas9-mediated-targeted-insertion
#20
LETTER
Tian-Lin Cheng, Zilong Qiu
No abstract text is available yet for this article.
September 2018: Protein & Cell
journal
journal
43054
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"